Obchodné podmienky
od Dr. Sandry

Hľadáte originálny darček pre niekoho blízkeho, alebo pre seba?

Darčekové balíčky

Obchodné podmienky

Ďakujeme, že ste klientom značky Dr. Sandra. Zoznámte sa s informáciami, na ktoré máte ako spotrebiteľ podľa zákona č. 102/2004 Z.z. právo. Kolektív vyškolených pracovníkov Vám v prípade otázok alebo nejasností vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok odpovie prostredníctvom e-mailu.

Zmluvné strany

Predávajúci: Esthetic, s.r.o., IČO: 35971835, IČ DPH: SK222112752, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v Odd. Sro, vo vložke č. 38866/B.

Sídlo predávajúceho, adresa prevádzky predávajúceho: Bratislava, Partizánska 2, priestor Kliniky korektívnej dermatológie a plastickej chirurgie.

Adresa elektronickej pošty predávajúceho: dr.sandra@esthetic.sk

Telefónne číslo predávajúceho: 0905244577

Kúpna zmluva

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka v spojení s ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Právny vzťah medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, vznikne potvrdením záväznej objednávky kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúcemu odoslaním objednávky prostredníctvom tejto webovej stránky vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu objednávaného tovaru.

Kúpna zmluva vzniká potvrdením záväznej objednávky a zaniká prijatím objednaného tovaru. Práva vyplývajúce z vád tovaru a práv uvedených v zákone č. 102/2014 Z.z. nie sú dotknuté.

Predávajúci spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu aj písomné potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy, ktoré obsahuje označenie objednaného tovaru, cenu tovaru, množstvo tovaru. Kupujúci môže prostredníctvom webovej stránky predávajúceho uplatniť právo spotrebiteľa na odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to prostredníctvom formuláru tvoriaceho prílohu č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu bude na požiadanie poslaný prostredníctvom emailu.

Cena

Cena jednotlivých kozmetických výrobkov je uvedená pri každom konkrétnom výrobku vrátane dane z pridanej hodnoty. Kúpna cena objednaného tovaru sa vypočíta ako súčet ceny jednotlivých kozmetických výrobkov, ceny dopravy, ceny poštovného balného. Cena dopravy, cena poštovného a cena balného je uvedená v tabuľke a kupujúci si svoj výpočet kúpnej ceny môže overiť pred odoslaním záväznej objednávky odoslaním emailu na adresu predávajúceho. Predávajúci upozorňuje na možnosť vzniku povinnosti kupujúceho zaplatiť clo v prípade ak je tovar dodávaný na územie mimo Slovenskej republiky.

Platobné podmienky

Odoslaním záväznej objednávky vznikne kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kúpna cena je splatná pri prevzatí objednaného tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou.

Dodanie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar do 30 kalendárnych dní od potvrdenia záväznej objednávky. V prípade ak kupujúci do 30 dní od výzvy na prevzatie tovaru nezaplatí kúpnu cenu, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Konanie kupujúceho sa v takom prípade pokladá za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má právo náhradu nákladov zodpovedajúcu súčtu ceny dopravy, ceny poštovného a ceny balného, ak vznikne porušením povinnosti kupujúceho predávajúcemu škoda, má právo na jej náhradu v celom rozsahu.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednávaný tovar podľa jeho skladových možností a informovať kupujúceho prostredníctvom emailu o skutočnej predpokladanej lehote dodania tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

Zmluvné strany majú právo od kúpnej zmluvy odstúpiť na základe skutočností, ktoré toto právo zakladajú podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a podľa Občianskeho zákonníka. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru a to aj bez uvedenia tovaru. Vzhľadom na skutočnosť, že tovar je kozmetickým výrobkom, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, iba ak nedošlo k porušeniu obalu kozmetického výrobku.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár tvoriaci prílohu č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu predávajúci doručuje spolu s objednaným tovarom. Predávajúci spolu s objednaným tovarom doručuje aj poučenie kupujúceho o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktoré tvorí prílohu č. 2 zákona č. 102/2014 Z.z.

Upozornenie : kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní iba v prípade, že nie je porušený ochranný obal kozmetického výrobku (ustanovenie § 7 ods. 6 písm. e/ zákona č. 102/2014 Z.z.)

Upozornenie : spolu s odstúpením od zmluvy kupujúci na jeho vlastné náklady zašle alebo osobne odovzdá predávajúcemu aj objednaný tovar v nepoškodenom ochrannom obale, všetko v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.


Obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Odstúpenie od zmluvy
Zásady ochrany osobných údajov