Business conditions
by Dr. Sandra

Are you looking for an original gift for someone close to you? or for yourself?

Cosmetic boxes

Business conditions

Ďakujeme, že ste klientom značky Dr. Sandra. Zoznámte sa s informáciami, na ktoré máte ako spotrebiteľ podľa zákona č. 102/2004 Z.z. právo. Kolektív vyškolených pracovníkov Vám v prípade otázok alebo nejasností vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok odpovie prostredníctvom e-mailu.

Zmluvné strany

Predávajúci: Esthetic, s.r.o., IČO: 35971835, IČ DPH: SK222112752, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v Odd. Sro, vo vložke č. 38866/B.

Sídlo predávajúceho, adresa prevádzky predávajúceho: Bratislava, Partizánska 2, priestor Kliniky korektívnej dermatológie a plastickej chirurgie.

Adresa elektronickej pošty predávajúceho: dr.sandra@esthetic.sk

Telefónne číslo predávajúceho: 0905244577

Kúpna zmluva

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka v spojení s ustanoveniami Zákona č. 102/2014 Z.z. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Právny vzťah medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, vznikne potvrdením záväznej objednávky kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúcemu odoslaním objednávky prostredníctvom tejto webovej stránky vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu objednávaného tovaru.

Kúpna zmluva vzniká potvrdením záväznej objednávky a zaniká prijatím objednaného tovaru. Práva vyplývajúce z vád tovaru a práv uvedených v zákone č. 102/2014 Z.z. nie sú dotknuté.

Predávajúci spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu aj písomné potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy, ktoré obsahuje označenie objednaného tovaru, cenu tovaru, množstvo tovaru. Kupujúci môže prostredníctvom webovej stránky predávajúceho uplatniť právo spotrebiteľa na odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to prostredníctvom formuláru tvoriaceho prílohu č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu bude na požiadanie poslaný prostredníctvom emailu.

Cena

Cena jednotlivých kozmetických výrobkov je uvedená pri každom konkrétnom výrobku vrátane dane z pridanej hodnoty. Kúpna cena objednaného tovaru sa vypočíta ako súčet ceny jednotlivých kozmetických výrobkov, ceny dopravy, ceny poštovného balného. Cena dopravy, cena poštovného a cena balného je uvedená v tabuľke a kupujúci si svoj výpočet kúpnej ceny môže overiť pred odoslaním záväznej objednávky odoslaním emailu na adresu predávajúceho. Predávajúci upozorňuje na možnosť vzniku povinnosti kupujúceho zaplatiť clo v prípade ak je tovar dodávaný na územie mimo Slovenskej republiky.

Platobné podmienky

Odoslaním záväznej objednávky vznikne kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kúpna cena je splatná pri prevzatí objednaného tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou.

Dodanie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar do 30 kalendárnych dní od potvrdenia záväznej objednávky. V prípade ak kupujúci do 30 dní od výzvy na prevzatie tovaru nezaplatí kúpnu cenu, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Konanie kupujúceho sa v takom prípade pokladá za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má právo náhradu nákladov zodpovedajúcu súčtu ceny dopravy, ceny poštovného a ceny balného, ak vznikne porušením povinnosti kupujúceho predávajúcemu škoda, má právo na jej náhradu v celom rozsahu.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednávaný tovar podľa jeho skladových možností a informovať kupujúceho prostredníctvom emailu o skutočnej predpokladanej lehote dodania tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

Zmluvné strany majú právo od kúpnej zmluvy odstúpiť na základe skutočností, ktoré toto právo zakladajú podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a podľa Občianskeho zákonníka. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru a to aj bez uvedenia tovaru. Vzhľadom na skutočnosť, že tovar je kozmetickým výrobkom, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, iba ak nedošlo k porušeniu obalu kozmetického výrobku.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár tvoriaci prílohu č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., ktorý mu predávajúci doručuje spolu s objednaným tovarom. Predávajúci spolu s objednaným tovarom doručuje aj poučenie kupujúceho o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktoré tvorí prílohu č. 2 zákona č. 102/2014 Z.z.

Upozornenie : kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní iba v prípade, že nie je porušený ochranný obal kozmetického výrobku (ustanovenie § 7 ods. 6 písm. e/ zákona č. 102/2014 Z.z.)

Upozornenie : spolu s odstúpením od zmluvy kupujúci na jeho vlastné náklady zašle alebo osobne odovzdá predávajúcemu aj objednaný tovar v nepoškodenom ochrannom obale, všetko v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.


Obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Odstúpenie od zmluvy
Zásady ochrany osobných údajov