Zásady ochrany osobných údajov
od Dr. Sandry

Hľadáte originálny darček pre niekoho blízkeho, alebo pre seba?

Darčekové balíčky

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník, aby sme mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 1. Kto sme? Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť

Dr. Sandra s.r.o.
Partizánska 2
811 01 Bratislava


Zast.: MUDr. Alexandra Rozborilová , PhD., konateľ Email: objednavky@doktorkasandra.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). 2. Aké osobné údaje spracúvame? Eshop Aby sme mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko,  adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel.č., email. Evidencia reklamácií Aby sme  mohli  vybaviť vašu reklamáciu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel. č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby. Marketing S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, tel.č., IP adresa, cookies. Kamerový systém Pokiaľ si prídete osobne prevziať tovar do priestorov kliniky, budeme spracúvať aj váš obrazový záznam, keďže priestory sú snímané kamerovým systémom. 3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje? E-shop Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. Evidencia reklamácií Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti. Účtovníctvo Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva. Užívateľský účet S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na vytvorenie užívateľského účtu. Marketingová komunikácia Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. Cookies S vašim súhlasom spracúvame aj vašu IP adresu a cookies. Tieto používame na zlepšenie funkčnosti web stránky a reklamné a remarketingové účely. Spotrebiteľská súťaž Pokiaľ sa zúčastníte spotrebiteľskej súťaže, ktorú sme vyhlásili, spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj za účelom vašej účasti na súťaži a zaslania výhry. Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu prostredníctvom webovej stránky, tieto služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. 4. Aký je náš oprávnený záujem? Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v tejto budove ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame. 5. Ako nám môžete dať súhlas? Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu 6. Ako môžete súhlas odvolať? Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať 7. Komu vaše údaje poskytujeme? Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi. Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje Externej účtovníckej spoločnosti a poskytovateľovi webhostingu a reklamných služieb súvisiacich s webovou stránkou. 8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov. Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely dokým svoj súhlas neodvoláte. V prípade vašej účasti na súťaži vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania súťaže a údaje o výhercoch po dobu nevyhnutnú na prípadné uplatnenie nárokov, max. 2 roky. 9. Kam prenášame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny. Vaše osobné údaje prenášame do ČR, kde je umiestnený server. 10. Na koho sa môžete obrátiť? Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu: Meno a priezvisko: Karin Lovecká Email: objednavky@doktorkasandra.sk Tel.č.: 0917 125 992. 11. Nie ste spokojný? Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email objednavky@doktorkasandra.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 12. Ako spracúvame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje sú spracúvané v administrácii web stránky. Web stránka je uložená na serveri v ČR a spracovaná spoločnosťou wbx, s.r.o. 13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov? Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ zaviedol politiku silných hesiel. Osobné údaje sú šifrované. Dokumenty v listinnej forme sú uložené v uzamykateľných skriniach v priestoroch prevádzkovateľa, ktorý je zabezpečený alarmom a kamerovým systémom. 14. Aké máte práva? a) Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. b) Právo na opravu Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. c) Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
d) Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
e) Právo na prenosnosť údajov Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. f) Právo namietať Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
15. Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: zaslaním oznámenia na email objednavky@doktorkasandra.sk, zaslaním oznámenia poštou na adresu Partizánska 2, 811 01 Bratislava. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. 16. Záverečné ustanovenia Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Odstúpenie od zmluvy
Zásady ochrany osobných údajov